Zakat (de foreskrevne rensende almisser)

Tjenesteskabets anden vigtige pligt er zakat. Guds Budbringer, som skildrer bønnen som Islams søjle eller støtte, beskriver zakat som dens bro (Canan, ibid., 6:346), for ikke alene bringer zakat de sociale lag nærmere hinanden og udfylder hullerne mellem dem og deres medlemmer; men stopper også dannelsen af sådanne huller. 

Zakat betyder enhed og fremavl. Eftersom den renser rigdom og folks tilknytning dertil, får den både den og muslimerne til at vokse i renhed og oprigtighed, kalder Koranen den for zakat (eller de foreskrevne almisser):

(Oh Budbringer), tag almisser (foreskrevne eller frivillige) af deres formuer, så du dermed kan rense dem og få dem til at vokse i renhed og oprigtighed, og bed for dem. Gud er Alt-Hørende, Alvidende. (9:103)

Ved at tage selve dens natur i betragtning udgør zakat en af Islams fem søjler. Den er associeret med bøn (salat) i 82 vers i Koranen. Gud, den Ophøjede, foreskrev den i Sin Bog (Koranen), Hans Budbringer bestyrkede den i sin sunna, og det muslimske samfund fastholdt den i enighed. Ibn 'Abbas fortalte, at da Profeten sendte Mu'adh ibn Jabal til Yemen (som dets guvernør), sagde han til ham:

Du skal drage til et folk, som er Bogens Folk. Inviter dem til at tage imod shahada: at der ingen guddom er udover Gud, og jeg er Hans Budbringer. Hvis de accepterer og bekræfter dette, sig da til dem, at Gud, den Strålende, har pålagt dem fem bønner om dagen og aftenen. Hvis de accepterer det, da sig til dem, at Han har pålagt dem zadaqa (betyder zakat) af deres ejendele, som vil blive taget fra (det muslimske) samfunds rige og fordelt blandt de fattige. Hvis de accepterer det, afhold jer fra at lægge hånd på deres bedste varer og frygt de undertryktes gråd, for der er ingen barriere mellem Gud og den. (Bukhari, ”Zakat”, 1:41; Muslim, ”Iman”, 31.)

Mange vers tilskynder muslimerne til at betale zakat og forbyder at hobe rigdomme sammen. For eksempel:

De troende, både mænd og kvinder, er vogtere, fortrolige og hjælpere overfor hinanden. De nyder og fremmer det, der er ret og godt, og forbyder og forsøger at forebygge det onde. De fastlægger bøn i overensstemmelse med dens betingelser og betaler zakat (foreskrevne rensende almisser) fuldt ud. De adlyder altid Gud og Hans Budbringer. Disse er de fremragende, som Gud vil behandle nådigt. Med sikkerhed er Gud den Alt-Ærede med uimodståelig magt, Viis. (9:71)

og:

De, som hober guld og sølv sammen, og ikke bruger det på Guds vej (at ophøje Hans sag og hjælpe de fattige og nødlidende: Oh Budbringer) giv dem de glade nyheder om en smertelig straf. (9:34)

Hvem skal betale almisser:

Zakat skal betales af enhver fri muslim, mand såvel som kvinde, som har en nisab (den krævede størrelse rigdom). Vedrørende sindssyge eller børn, som har en nisab, hvis denne er tilgængelig eller i cirkulation, betaler dens varetagere på deres vegne. Hvis en person dør, inden den bliver betalt, skal den tages fra hans ejendom, inden man betaler af på nogle gældsposter, hvis der er nogle, og arvingerne deler deres arv.

Betingelser for nisab. Nisab betinges af følgende:

Nisab er den formue, der er tilbage, når man har betalt for alle livsnødvendigheder som mad, klæder, bolig og et ridedyr. Derfor skal man ikke betale zakat af det, man har brug for for at kunne opretholde livet som f.eks. værktøj eller maskiner, der har forbindelse med tæppevæveri, landbrug, syning eller arbejdet som læge. Al gæld trækkes fra éns formue, og hvis man har tilstrækkeligt sikker kredit til at betale gælden, lægges det til éns formue, og hvis den resulterende formue når nisab, skal man betale zakat.

For mange genstande, der er underlagt zakat (f.eks. penge, guld, sølv og kvæg), skal der hengå et helt år ifølge den islamiske kalender, begyndende med den dag, man fik sin nisab. Hvis den formue, man råder over, formindskes i årets løb; men stadig er til rådighed et år senere, skal der betales zakat. Det, det drejer sig om, er hvorvidt der er nisab til rådighed i begyndelsen af året og i slutningen af året. Men denne betingelse gælder ikke plantager og frugter, for deres zakat skal betales, eller i det mindste beregnes, på høstdagen og inkludere det, der er blevet brugt inden høsten.

Kort fortalt findes der to slags zakat: en vokser af sig selv (f. eks. frugter og afgrøder), og den anden bruges til avl og produktion (f.eks. penge, varer og kvæg). I første tilfælde betales zakat ved høsttid; i det andet i slutningen af året.

Den formue, der er underlagt zakat, skal aktivt eller potentielt være i forøgelse, vækst eller produktiv. Denne betingelse vil blive forklaret nedenfor.

Man skal have privat, ubestrideligt ejerskab eller besiddelse og rådighedsret over den formue, der er underlagt zakat.

 

Intention. Da betaling af zakat er en handling af tilbedelse, er dens værdi afhængig af ens oprigtige intention om at betale den for Guds skyld. Hvis man betaler uden at have gjort intentionen, kan man stadig nå intentionen mens den sum, man har brugt til zakat, endnu ikke er forbrugt.

Betale Zakat på dens Rette Tid. Zakat skal betales øjeblikkeligt på dens rette tid. At vente med det er forbudt, medmindre der er en gyldig grund til at gøre det.

Ejendele, der er Underlagt Zakat og Deres Nisab. Islam lagde zakat på valutaer og lignende ting, såsom aktier, obligationer og checks, guld og sølv, afgrøder, frugter, levende dyr, varer, mineraler og formue.

Rigdommens Standarder. Islam kritiserer ikke fortjeneste; tværtimod opmuntrer den til arbejde og at tjene til livets ophold. Men den bryder sig ikke om at tjene til luksus og et luksuriøst liv, og den tilskynder muslimerne til at arbejde, tjene og leve med det næste liv som mål. Den opmuntrer til gensidig hjælp i samfundet og at forbruge på Guds vej og for de trængende og har ikke fastsat nogen bestemt levestandard. Den betragter det at have et hus, et ridedyr, to sæt tøj og andre tøjartikler og levnedsmidler svarende til en måneds forbrug (nogle siger, at man kan have et års forbrug af levnedsmidler, højest) som de nødvendige fornødenheder, eller formue, som man ikke skal betale zakat af. Bediüzzaman Said Nursi udtrykker en standard, der kan gælde til enhver tid, som følger: Mens de fleste muslimer ligger under den gennemsnitlige levestandard, kan en muslim ikke føre et luksuriøst, komfortabelt liv.

Sunna har fastlagt omkring 90 gram guld eller ca. 600 gram sølv eller 40 får eller 30 høveder eller 5 kameler som standard. Hvis man, i henhold til stedet eller levestandarden hos folket et bestemt sted, har banknoter, varer eller andre slags forøgende indkomst eller kapital, hvis værdi er lig med enhver af de standardværdier, der er givet, skal man betale zakat. Men når nisab skal fastsættes, tager man mindstebeløbet, der går til de fattige, i betragtning.

Nisab og Zakat for Guld, Sølv og Andre Smykker. Nisab for guld er 20 dinarer (omkring 90 gram) og for sølv 200 dirham (omtrent 600 gram), begge hvis man har haft dem i et år. Afgiften på dem er en fyrretyvendedel af deres værdi. Enhver yderligere mængde beregnes på denne måde. Guld og sølv lægges sammen. Så hvis man har guld og sølv, hvis værdi er lig med 200 dirham af sølv, skal der betales zakat. På samme måde lægges guld, sølv og banknoter og lignende sammen med kommercielle varer. Ting, der er lavet af guld eller sølv behandles som guld og sølv. Med andre ord, hvis den mængde guld eller sølv, de indeholder, svarer til nisab, betales zakat.

Selvom de fleste lærde mener, at der ikke skal betales zakat af diamanter, perler, safirer, rubiner, koraller eller andre ædelsten, som kvinder bærer som smykker, og medmindre de bruges til handel, er det fromhed og et middel til at blive frelst fra zakat forpligtelsen, som er både Guds og folks ret overfor rige mennesker, for at kræve nogen betaling fra dem. Man bør ikke købe sådanne ædelsten blot for at slippe for at betale zakat.

Banknoter, Checks og Obligationer. Da disse dokumenter med garanteret kredit, banknoter, checks og obligationer, er underlagt zakat til en sats på en fyrretyvendedel af deres værdi, når de er ejet i et år og opnår mindsteværdien af nisab (værdien er lig med 200 sølv dirham). Man kan veksle dem til penge med det samme. De lægges sammen med valutaer, guld og sølv samt handelsvarer.

 

Handelsvarer: Alle handelsvarer, der er religiøst lovligt at bruge, konsumere, købe og sælge (f.eks. tøj, korn, jern, kobber, kvæg, får, huse, forretninger og biler), er underlagt zakat. Satsen er en fyrretyvendedel. På grund af gulds stabile værdi mener nogle jurister, at det burde være det grundlag, man beregner handelsvarers nisab udfra.

Bygninger og Transportmidler, der er Kilder til Indtægt. Hvis man lejer huse ud, forretninger, værktøj, køretøjer eller jord, eller ejer køretøjer, der arbejder indenfor transport, skal man betale zakat af lejen og den indkomst, man får. Hvis den årlige fortjeneste svarer til nisab, når omkostningerne er trukket fra, betaler ejeren deres zakat hver måned. Da de bliver sammenlignet med jord og jordens produkter, er deres zakat en tiendedel.

Industrielle Investeringer og Produktionsmidler. Disse emner er i vor tid blandt de største kilder til indtægt. Selvom folks huse, værktøj og maskiner, som de bruger til at tjene deres penge med, ikke er underlagt zakat, er industrielle investeringer og produktionsmidler (f.eks. fabrikker) det, for de er voksende og kilder til overskud. Nogle jurister sammenligner dem med jord og jordens produkter og siger, at deres zakat sats er en tiendedel. Andre sammenligner dem med kommercielle aktiviteter og varer og siger, at deres zakat sats er en fyrretyvendedel af den resterende værdi, når man har trukket gæld, udgifter til nødvendige materialer, forarbejdning, produktion, marketing og finansiering fra.

Lønninger, Salærer og Private Virksomheder. Da løn, salærer og indtjening fra privat virksomhed er faste og fortsatte og voksende, er de underlagt zakat, hvis beløbet, der er tilbage efter fradrag af den gennemsnitlige leveomkostninger, når nisab. Satsen er en fyrretyvendedel. Selvom der er forskellige levestandarder, tænker muslimer ikke på at leve et komfortabelt liv, når flertallet af muslimer og mennesker lever under gennemsnittet. Nogle jurister siger, at denne type zakat skal betales efter et år; andre siger, at den skal betales månedligt.

Kvæg, Får og Geder. Kvæg, kameler, får og geder er underlagt zakat. De skal være til handel eller på græs og have været i ens besiddelse i et år. Nisab for hver enkelt er som følger:

Hvis man har 5 græssende kameler i et år, er afgiften 1 får, som også er afgiften for 5-9 kameler. Afgiften for 10 til 14 kameler er 2 får, for 15-19 kameler er den 3 får og for 20 til 24 kameler er den 4 får. Afgiften for 25 til 35 kameler er en 2-årig hun-kamel, for 36 til 45 en 3-årig hun-kamel, for 46 til 60 er den en 4 år gammel hun-kamel, for 61 til 75 en fem år gammel hun-kamel, for 76 til 90 er den 2 3-årige hun-kameler og for 91 til 120 er den 2 5-årige hun-kameler.

Nisab for kvæg er 30. For 30 til 40 stykker kvæg betales en 2½ år gammel han eller en fravænnet hunkalv; for 60 er afgiften 2 1-årige kalve. Når der er mere end 60 stykker kvæg er afgiften 1 kalv for hver 30 stykker og 1 fravænnet kalv for hver 40.

Når man har 40 får eller geder, er afgiften 1 får eller ged. Den er det samme for 40 til 120, for 120 til 200 er den 2 får, for 200 til 399 er den 3 får og for 400 til 500 er den på 4 får.

Landbrugsprodukter. Zakat på landbrugsprodukter betales, når de høstes. Man skal beregne den på forhånd, hvis man ønsker at bruge af dem eller drage nytte af dem. De fleste lærde mener, at deres nisab er omkring 50 kvarte (1 kvart = 12,7 kg); hvilket vil sige, at hvis man har denne mængde af landbrugsvarer, skal man betale deres zakat. Afgiften for landbrugsprodukter, der er naturligt vandede (med regn), er en tiendedel; hvis de vandes af deres ejer, som skal betale de tilhørende udgifter, er afgiften en tyvendedel. 

Mineraler, Miner, Nedgravede Skatte og Produkter fra Havet. Zakat for sådanne produkter er en femtedel. Hvis en begravet skat bliver fundet på et stykke jord uden kendt ejer eller som er statens, gives en femtedel af den som zakat, resten tilhører finderen. Hvis den findes på jord, hvis ejer er kendt, gives en femtedel til ejeren. De lærde har bestemt, at der ikke er nogen nisab for sådanne emner. Imidlertid er der dem, som mener, at når disse emner når en værdi på omkring 600 sølv dirham eller 90 gram guld, skal man betale zakat.

---------------------------------------------------------------------------------

Modtagere

De lærde har opdelt ejendom i to kategorier: skjult (Opbevaret derhjemme, såsom penge, guld og sølv) og ejendom, der opbevares åbent (f.eks. dyr og landbrugsprodukter).  I Profetens og kaliffernes levetid blev zakat indsamlet af embedsmænd, der var særligt udpegede dertil. Der var endog en speciel zakat-fond i statsbudgettet. Senere begyndte staten at indsamle zakat for de åbne ejendele og lade ejerne af de skjulte selv sørge for det.

Muslimer og muslimske samfund skal finde en god, foretrukket måde at indsamle zakat på i fravær af en islamisk autoritet og fordele den ordentligt, som nævnt i 9:60. De er:

Fattige mennesker, der ikke tjener nok til at holde sig selv og deres familier i live.

De nødlidende, som ikke kan klare sig selv.

Zakat indsamlere.

De, hvis hjerter, på grund af deres svage Islam, har brug for at blive genforsonet eller styrket i Islam; hvis hjerter kan bevæges til Islam; eller de, hvis ondskab mod Islam og muslimerne kunne undgås.

At befrie muslimske krigsfanger og frigøre slaver.

At hjælpe de, der er overbebyrdede med gæld.

At støtte de, der ophøjer Guds ord, stræber for Guds sag (mujahidun) samt at tage sig af studerende og pilgrimsrejsende.

Rejsende, enten hjemme eller udenlands.

Modtagerne af zakat nævnes i følgende vers:

De foreskrevne almisser er kun ment til de fattige og de, der er i nød (selvom de af selvrespekt ikke giver indtryk af at trænge til hjælp); de, der har til opgave at indsamle og administrere dem; de, hvis hjerter eller venskab og støtte bliver vundet for Guds sag (indbefattet de, hvis fjendtligheder kunne forhindres derved); at frisætte de, der er bundet i slaveri og fangenskab; at hjælpe dem, der er overbebyrdede med gæld; og på Guds vej (til at ophøje Guds ord, at sørge for studerende og hjælpe pilgrimme); Og til den vejfarende (der har brug for hjælp). Dette er et krav fra Gud. Gud har fuld viden om alle ting, Viis. (9:60)

Zakat deles ud blandt modtagerne i henhold til deres nød og prioritet, tildelt dem i størst nød eller efter omstændighederne. Men zakat er ikke en frivillig almisse, man giver for at glæde de fattige; tværtimod bruges den på at udrydde fattigdom, forsyne de nødlidende med kapital for at redde dem fra deres nød, til at fylde hullerne op mellem de sociale klasser eller at forebygge at den slags huller opstår i samfundet.

Read 17 times
In order to make a comment, please login or register
SIMILAR QUESTIONS